- SẢN PHẨM CỦA SONG VŨ KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG.